Việt Nam nằm trong số sáu quốc gia có tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất: Dữ liệu của Chính phủ