Our Service
34,950,000 vnd/tháng - 3 pn - 3 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20200423
40,775,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Ton Duc Thang, District 1, HCM, Vietnam
ID: LS20190094
23,300,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Street 10, Thao Dien, District 2, HCMC
ID: LS20190012
15,844,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Street 10, Thao Dien, District 2, HCMC
ID: LS20190030
17,475,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Street 10, Thao Dien, District 2, HCMC
ID: LS20200246
23,300,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20200362
44,270,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Ton Duc Thang, District 1, HCM, Vietnam
ID: LS20200355
15,844,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20200359
13,980,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20200375