Our Service
9,500,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Xa Lo Ha Noi, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
ID: LS20231164
18,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20210755
25,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Quarter 3, Hanoi Highway, An Phu Ward, District 2, Tp. HCM
ID: LS20231152
30,290,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
159 Ha Noi Highway , Thao Dien Ward, District 2, HCM City
ID: LS20231154
20,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 1 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20231159
25,000,000 vnd/tháng - 3 pn - 3 wc
Street 8, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City
ID: LS20231151
58,250,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Diamond Island, Binh Trung Tay, Dictrict 2, HCMC
ID: LS20231135
46,600,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20231125
13,000,000 vnd/tháng - 1 pn - 0 wc
Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20220935