Our Service
20,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20210755
23,300,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Street 10, Thao Dien, District 2, HCMC
ID: LS20190012
46,530,000 vnd/tháng - 4 pn - 3 wc
No. 01 Phan Van Dac Street, Thanh My Loi Ward, Distric 2, HCM City
ID: LS20200529
18,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Ton Duc Thang, District 1, HCM, Vietnam
ID: LS20190064
7,000,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Nguyen Xien Street, District 9, HCM City
ID: LS20200519
7,500,000 vnd/tháng - 2 pn - 0 wc
Song Hanh Road, Phu Huu,District 9,HCMC
ID: LS20200509
17,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
224 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam
ID: LS20210757
11,000,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
720A Dien Bien Phu Street, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20200359
34,950,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
224 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam
ID: LS20210756