Our Service
20,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 2 wc
Le Quang Dao – Me Tri, Nam Tu Liem, Ha Noi
ID: LS20221072
23,300,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
No.7 Thang Long Avenue, Nam Tu Liem, Ha Noi
ID: LS20221070
8,000,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Nguyen Xien Street, District 9, HCM City
ID: LS20221069
12,000,000 vnd/tháng - 1 pn - 0 wc
Do Duc Duc - Pham Hung, Nam Tu Liem District, Ha Noi
ID: LS20221050
46,600,000 vnd/tháng - 3 pn - 0 wc
Nguyen Huu Canh, Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC
ID: LS20221045
18,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 1 wc
Do Duc Duc - Pham Hung, Nam Tu Liem District, Ha Noi
ID: LS20221029
12,000,000 vnd/tháng - 1 pn - 1 wc
Do Duc Duc - Pham Hung, Nam Tu Liem District, Ha Noi
ID: LS20221028
13,000,000 vnd/tháng - 2 pn - 1 wc
No.7 Thang Long Avenue, Nam Tu Liem, Ha Noi
ID: LS20221020
37,280,000 vnd/tháng - 3 pn - 2 wc
Pham Hung Street, Nam Tu Liem, Ha Noi
ID: LS20221021